Výzkum

Hlavní oblasti výzkumu

Tři hlavní oblasti výzkumu: dlouhodobý monitoring vývoje koncentrací skleníkových plynů, měření fyzikálních a chemických vlastností aerosolů, studium změn koncentrací a dálkového transportu atmosférických polutantů.

 

1) Měření koncentrací skleníkových plynů:

  • Dlouhodobé měření za účelem stanovení vývoje a výškové variability koncentrace, dálkového transportu a určení zdrojů skleníkových plynů
  • Přispění k naplnění cílů evropské výzkumné infrastruktury ICOS (Integrated Carbon Observation System):

a) pochopení současného stavu a předvídání budoucího chování globálního cyklu uhlíku a emisí skleníkových plynů

b) stanovení účinnosti záchytu uhlíku ekosystémy

c) navržení a hodnocení aktivit vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů  (dle zdrojů, geografických oblastí a sektorů lidské činnosti)

 

2) Měření fyzikálních a chemických vlastností aerosolů:

• Výzkum vlivů atmosférických aerosolů na procesy klimatické změny, znečištění ovzduší a studium vzniku a transformací aerosolů

• Od roku 2018 doplnění pozemních měření na výzkumné infrastruktuře o měření vertikálních koncentračních profilů aerosolových částic (měřicí platformy v různých výškách až po 230 m) a toků atmosférických aerosolů pomocí eddy-kovarianční metody.

• Studie v novém kontejneru na stožár ve výšce 230 m budou přinášet výsledky o vertikálním gradientu chemických a fyzikálních parametrů aerosolů jako je absorpce světla na aerosolech, početní koncentrace aerosolu a početní velikostní distribuce aerosolu

• Příspěvek k výzkumu změn radiační bilance v závislosti na vlastnostech aerosolů a oblaků.

• Poskytování dat do databází EBAS a ISKO (Informační systém kvality ovzduší)

 

3) Výzkum atmosférických polutantů:

• Monitoring vertikálního koncentračního gradientu troposférického ozonu a celkové plynné rtuti v závislosti na různých faktorech (např. různých stavech atmosféry)

• Zkoumání dálkového transportu celkové plynné rtuti v atmosféře a jeho změn v čase

• Poskytování dat do databází GMOS (Global Mercury Observation System), EBAS a ISKO

Spolupracujeme