Kvalita ovzduší a srážek

Měření kvality ovzduší a srážek:

Z výsledků dlouhodobého měření vyplývá, že téměř všechny měřené znečišťující látky mají klesající trend (jejich koncentrace dlouhodobě klesají. Tento pokles je obecně v ČR výsledkem restrukturalizace národního hospodářství, modernizací zdrojů znečišťujících látek (zejména v odvětví průmyslu), ukončení nebo omezení některých provozů.  Nejvýraznější pokles emisí v ČR můžeme zaznamenat v letech 1990–2001. V následujících letech 2002–2012 dochází k pozvolnému poklesu emisí hlavně díky nové legislativě jež reflektuje mnoho evropských směrnic. Mimo zákonná opatření se na snižování emisí odrazila i ekonomická krize jež znamenala útlum řady výrobních sektorů. V období 2013–2016 trend snižování emisí pokračuje. Dochází k dalším technickým opatřením pro snižování emisí v průmyslu. Zákon o ochraně ovzduší se zaměřil i na omezení emisí z lokálního vytápění domácností omezením výroby vybraných spalovacích zdrojů od r. 2014 a 2018 (ČHMÚ,2016).  

 

emise ČR

 

Vliv na měřené imise má jak lokální znečištění tak i dálkový přenost těchto látek přes hranice států. Observatoř Košetice jako pozaďová stanice ve střední Evropě je v úrovni měřeného znečištění více méně průměrnou stanicí.

Koncentrace SO2 poklesly z průměrných ročních hodnot 14,5 µg.m-3 v roce 1985 na 2,2 µg.m-3 v roce 2017. Avšak nejvyšší roční koncentrace 27,8 µg.m-3 byla naměřena v roce 1991.  Průměrné koncentrace SO2  v ČR byly v roce 2016 necelých 6 µg.m-3, koncentrace na venkovských stanicích mírně přesáhly 4  µg.m-3

Koncentrace NO2 velmi mírně klesají, průměrné roční koncentrace kolísají v mezích 6 µg.m-3 až 12,1 µg.m-3, v roce 2017 byla roční koncentrace 6,9 µg.m-3. Průměrné koncentrace NO2  v ČR byly v roce 2016 18 µg.m-3.  V průmyslových oblastech na západě Německa a na severu Itálie jsou na mnoha stanicích měřeny roční  koncentrace NOpřesahující 30 µg.m-3

Koncentrace aerosolových částic PM10 poklesly z 29,4 µg.m-3 (v roce 1996) na 16, 4 µg.m-3 (2017). I přes dlouhodobě klesající trend došlo ve sledovaném období k nárůstu koncentrací po roce 2001. Tento nárůst byl výsledkem zejména nepříznivých meteorologikých podmínek, a odrazil se na výsledcích všech stanic v ČR. Průměrné koncentrace PM10  v ČR byly v roce 2016 25 µg.m-3, koncentrace na venkovských stanicích mírně přesáhly 20 µg.m-3. Většina stanic Evropy měřila v roce 2015 koncentrace nižší než 30 µg.m-3, výjimku tvořili stanice v Polsku, na severu Itálie a v Bulharsku kde koncentrace přesahovali nejen 30 µg.m-3 ale i limitní hodnoty tj. nad 40 µg.m-3 v ročním průměru.

 

Hodnocení dlouhodobých trendů: 

Na hodnocení trendů kvality ovzduší a srážek byl použit Mann-Kendallův neparamentrický test. Tento test byl použit i jako mandatorní metoda při srovnání trendů v rámci Hodnotící studie EMEP pro celou Evropu. Umožňuje hodnotit i nekompletní delší datové řady a nevyžaduje specifické rozložení hodnot.

Test Z charakterizuje existenci a významnost trendu, pozitivní (negativní) hodnoty

Významnost trendů ve 4 kategoriích úrovně významnosti :

***  pokud α = 0,001

**  pokud α = 0,01

*  pokud α = 0,5

+  pokud α = 0,1

Q reprezentuje průměrný roční nárůst či pokles.

kvalita_vzduchu_trendkvalita_srazek_trend

 

Výsledky:

Koncentrace SO4 [µg.m-3]  1985–2016.            Koncentrace SO2 [µg.m-3]               Koncentrace CO [µg.m-3]  1996–2017.                 Koncentrace NO2 [µg.m-3]  1994–2017.

Koncentrace SO4 [µg.m-3] 1985–2016.       Koncentrace SO2 [µg.m-3] 1985–2017.      Koncentrace CO [µg.m-3] 1996–2017.        Koncentrace NO2 [µg.m-3] 1994–2017.

 

Koncentrace PM10 [µg.m-3]  1996–2017.              Koncentrace PM2,5 [µg.m-3]  2012–2016.                 Koncentrace elementárního uhlíku EC [µg.m-3]   2010–2017.                    Koncentrace organického uhlíku OC [µg.m-3]   2010–2017.

Koncentrace PM10 [µg.m-3] 1996–2017.   Koncentrace PM2,5 [µg.m-3] 2012–2016.      Koncentrace elementárního uhlíku EC  a organického uhlíku OC [µg.m-3] 2010–2017. 

 

Koncentrace CH4 [µg.m-3] 1997–2016.

Koncentrace CH4 [µg.m-3] 1997–2016..

Spolupracujeme