Povodí Lesního potoka

Měření na malém lesním povodí 

Monitorování malého lesního povodí je součástí měřících aktivit Observatoře Košetice od samého vzniku stanice. Sledované povodí je situováno 1 km od observatoře, jeho rozloha je 0,285 km2 a dlouhodobý průměrný roční průtok je 0,43 l.s-1, specifický odtok 1,49 l.s.-1.km-2. Přibližně 90 % povodí je zalesněno, zbytek tvoří zemědělsky využívaná půda. Zalesněná část povodí je pokrytá převážně smrkovými monokulturami, převažují porosty ve věku cca 90 let s příměsí borovice, buku, modřínu a břízy.

Lesní potok je jediným trvalým přítokem Anenského potoka (povodí řeky Želivky). Povodí je provozováno v rámci mezinárodního programu Integrovaného monitoringu ICP-IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems), jehož cílem je poznání látkové bilance a výměny látek v malých zalesněných povodích v neimpaktní oblasti.

povodi_OBK

Obr. 1 Okolí Observatoře Košetice s povodím malého lesního potoka.

Povodí je také součástí českého monitorovacího systému GEOMON, koordinovaného Českou geologickou službou (ČGS). Ze sítě 14 malých lesních povodí se jednotnou metodikou pořizují vstupní údaje pro výpočet látkových toků ekologicky významných složek, jako způsob hodnocení stavu a vývoje přírodního prostředí. Prostředkem k takovému hodnocení je výpočet bilancí, tzn. vstupů a výstupů složek, v přirozených jednotkách biosféry reprezentovaných malým povodím. Vstup do povodí představuje depozice podkorunovými srážkami (throughfall, THF) a srážkami na volné ploše (BULK). Jako výstup z povodí je uvažován povrchový odtok.

Na 250 m dlouhém lesním potoce je při jeho ústí umístěno měrné zařízení – hydrologický přepad, osazený ultrazvukovou sondou s registrační jednotkou pro kontinuální měření výšky hladiny, průtoku a teploty vzduchu. Hodnoty průtoku jsou pravidelně ověřovány manuálním měřením zároveň s měřením teploty vody, která není měřena automaticky. V pravidelném měsíčním intervalu se na hydrologickém přepadu odebírají vzorky povrchové vody k chemickým analýzám. Od roku 2008 je také prameniště lesního potoka součástí monitorovací sítě podzemních vod ČHMÚ. 
Půdy v povodí lesního potoka jsou vyvinuté na biotitických až dvojslídných pararulách, oblast je součástí nejstarší stavební jednotky Českého masivu – moldanubika. Jedná se o kyselé hnědé lesní půdy typu distric cambisol. Odběry a chemické analýzy vzorků půd proběhly v roce 1979, dále pak 1991, 1996, 2002, 2007 a 2015. Místem odběrů jsou dvě půdní sondy, v jejichž těsné blízkosti byly instalovány půdní lyzimetry, pro sledování chemismu půdních vod. Vzorkování probíhá ve dvou hloubkových úrovních, 20 a 40 cm pod povrchem. Pro odběr se používají silikon-karbidové sukční kelímky, kterými je voda extrahována pod tlakem z nesaturované zóny pomocí přenosného vakuového systému. Vzorky jsou odebírány měsíčně.
Atmosférická depozice představuje vstup látek z atmosféry do dalších složek přírodního prostředí. Kromě monitoringu srážek na volné ploše v areálu Observatoře Košetice, je měřena depozice pod lesním porostem. Monitorování podkorunové depozice je situováno při východní hranici lesního povodí a je prováděno kontinuálně od roku 1990. Používá se 20 odběrových zařízení umístěných ve stojanech na úhlopříčkách čtverce 50 x 50 m. Toto zařízení se skládá z litrové PE láhve spojené s trychtýřem o záchytné ploše 113,09 cm2. Podkorunové srážky jsou odebírány měsíčně. Stanoví se měsíční srážkový úhrn THF a chemická analýza srážkové vody.
Na pozemku Observatoře se provádí měření mokré depozice (WET ONLY), v současnosti je to denní odběr automatickým srážkovým kolektorem Eigenbrodt. Dalším typem vzorkování srážek je odběr mokré depozice s gravitační depozicí větších částic- celková depozice (BULK). Jedná se o stejné odběrové zařízení jako THF umístěné na volné ploše observatoře. Používají se 3 odběrové zařízení. 

Vysledky měření:

 

    Atmosférická depozice NH4-N (1990–2016)                  Atmosférická depozice NO3-N (1990–2016)                  pH srážkových vod (1990–2016)

Atmosférická depozice NH4-N (1990–2016).                Atmosférická depozice NO3-N (1990–2016).                  pH srážkových vod (1990–2016).

 

      Atmosférická depozice SO4-S (1990–2016)                          Látková bilance povodí (1990–2016)                        Látková bilance NH4-N v povodí (1990–2016)

Atmosférická depozice SO4-S (1990–2016).                  Látková bilance povodí (1990–2016)                        Látková bilance NH4-N v povodí (1990–2016).

 

 

      Látková bilance NO3-N v povodí (1990–2016)                        Látková bilance SO4-S v povodí (1990–2016)                           Průměrné měsíční průtoky lesního potoka  a  měsíční podkorunové srážkové úhrny (1990–2016)

Látková bilance NO3-N v povodí (1990–2016).                Látková bilance SO4-S v povodí (1990–2016).         Průměrné měsíční průtoky lesního potoka a  měsíční                                                                                                                                                                                    podkorunové srážkové úhrny (1990–2016)

 

Spolupracujeme