Programy a projekty

Programy a projekty

ACTRIS-2 (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network)
Hlavní cíl: Propojovat nejmodernější pozemní stanice pro dlouhodobé pozorování aerosolů, oblak a reaktivních  plynů. Projekt poskytuje přístup k získaným datům, které jsou pořizovány v nejvyšší kvalitě díky standardizovaných a srovnatelným postupům měření v celé síti stanic. Významným cílem je zvýšit úroveň technologií a kvalitu nabízených služeb. Záměrem projektu je také podpora školení obsluhy a uživatelů, a posílení vazby mezi výzkumem, vzděláním a inovacemi v oblasti atmosférické vědy.

 

• ACTRIS-CZ RI (Aerosol, Clouds and Trace Gases - Research Infrastructure)
Hlavní cíl: Podpořit další rozvoj výzkumné infrastruktury ACTRIS-CZ, tedy českého národního uzlu panevropské výzkumné infrastruktury ACTRIS (Aerosol, Clouds and Trace Gases Research Infrastructure Network). Projekt ACTRIS-CZ RI je zaměřen na modernizaci a rozšíření přístrojového vybavení této infrastruktury lokalizované na Národní atmosférické observatoři Košetice, posílení její personální kapacity a prohloubení mezinárodní spolupráce v rámci evropské infrastruktury ACTRIS.

 
EMEP (European Monitoring and Evaluation Programme) – pod záštitou CLRTAP(Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution)
Hlavní cíl: Předkládat spolehlivé vědecké důkazy k podpoře, rozvoji a hodnocení politik ochrany životního prostředí. Současná strategie monitoringu klade větší důraz na vliv předpokládaných změn klimatu na kvalitu ovzduší a na monitoring skleníkových plynů a reflektuje vývoj v monitorovacích technologiích a integraci měření z různých platforem (pozemní měření, vertikální profily, letová, distanční a satelitní měření).
 
ICP-IM (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems) – pod záštitou CLRTAP (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution)
Hlavní cíl: Vícesložkový monitorovací program zkoumá látkové toky v malých zalesněných povodích v neimpaktní oblasti. V současné době se zájem ICP-IM rozšířil i na ekologické dopady přízemního ozonu, těžkých kovů a POPs.
 
GAW (Global Atmosphere Watch)
Hlavní cíl: Propojovat a zastřešovat aktivity na poli výzkumu a monitoringu atmosféry s cílem rozšířit poznání vlivu lidské činnosti na globální změny v ovzduší a změny klimatu.
 
GAPS (Global Atmosphere Passive Sampling Network)
Hlavní cíl: Poskytování porovnatelných dat persistentních organiclýck látek (POPs) v globálním měřítku. Prostřednictvím pasivního vzorkování pomáhá určit prostorové a časové trendy, testuje a identifikuje nové chemické látky v ovzduší a přispívá k hodnocení dálkového přenosu v regionálním a globálním měřítku. 
 
MONET (POPs Passive Air Monitoring Network)
Hlavní cíl: Dlouhodobě sledovat prostorové a časové  trendy distribuce POPs v prostředí, studovat dálkový  transport těchto látek a naplnit závazky ČR vyplývající z mezinárodních úmluv 

Spolupracujeme