Masarykova univerzita - RECETOX
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (REsearch CEntre for TOXic compounds in the environment, RECETOX) je samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
 
RECETOX byl ustaven 1. 3. 2010 za podpory OP VaVpI projektu CETOCOEN (CZ.1.05/2.1.00/01.0001), 2. prioritní osy. Jeho dlouhodobým cílem je realizovat špičkový výzkum a jeho výsledky využívat k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Výzkum se zaměřuje na studium vztahů mezi chemickými látkami, životním prostředím a biologickými systémy, včetně sledování jejich důsledků na lokální, regionální a globální úrovni. Jsou vyvíjeny nové přístupy, vhodné ke studiu distribuce, transportu, bioakumulace a účinků kontaminantů, zahrnující hodnocení environmentálních a zdravotních rizik, environmentální modelování, biostatistiku a environmentální informatiku. Široký odborný záběr pracovníků Centra umožňuje zkoumat mezioborové vztahy mezi kontaminací ekosystémů a zdravím populace, biologickou rozmanitostí nebo klimatickými změnami, hodnotit lokální a regionální dopady a vyvíjet nové remediační a sanační technologie. Cílem je získávat nová data a poznatky a zpřístupnit je pro kvalifikované rozhodování na všech úrovních. Klíčovou roli hraje v tomto procesu vzdělávání, a to nejen vzdělávání univerzitních studentů, ale i odborníků z praxe a široké veřejnosti. RECETOX se podílí na výuce bakalářských oborů, těžiště jeho pedagogické činnosti je v magisterských a zejména doktorských studijních programech.
 
Centrum RECETOX vstupuje do projektu svými aktivitami zaměřenými na transport atmosférického znečištění v Evropě. Podílí se na budování infrastruktury košetické observatoře a rozvoji výzkumných programů a expertíz stanice už od jejího založení v roce 1988. Garantuje integrovaný monitoring perzistentních organických polutantů pro potřeby Úmluvy o dálkovém přeshraničním transportu atmosférického znečistění (CLRTAP) a Stockholmské úmluvy (SC) včetně managementu, hodnocení a prezentace dostupných dat. Tento projekt je podporován akreditovanou Laboratoří stopové analýzy výzkumné infrastruktury RECETOX nabízející nejmodernější vybavení a zkušené pracovníky pro analýzu širokého spektra vzorků životního prostředí. 
 
Čtyři výzkumné programy centra (Environmentální chemie a modelování, Fotochemie a supramolekulární chemie, Proteinové inženýrství a Ekotoxikologie) jsou podporovány nejmodernější výzkumnou infrastrukturou pracující v režimu open access. Laboratoř stopové analýzy nabízí nejmodernější vybavení a zkušené pracovníky pro analýzu širokého spektra vzorků životního prostředí a lidských matric. Realizuje celou řadu dlouhodobých národních i mezinárodních monitorovacích programů, laboratorní i terénní studie Centra, stejně jako poskytuje analytickou podporu spolupracujícím institucím v rámci společných projektů a smluvního výzkumu. Pracuje v souladu s přísnými QA/QC protokoly, používá validované metody a pravidelně se účastní testů způsobilosti. Globální systém pro hodnocení životního prostředí GENASIS (Global ENvironmental ASsessment and Information System) je centrální jednotka výzkumné infrastruktury Centra poskytující informace o koncentracích látek v životním prostředí a lidských tkáních vědecké komunitě, tvůrcům politických a právních opatření i široké veřejnosti. Data získaná z dlouhodobých monitorovacích programů Centra jsou spojena s daty z jiných zdrojů s cílem podpořit rozhodování na národní a mezinárodní úrovni a realizaci mnohostranných dohod o životním prostředí (www.genasis.cz, www.pops-gmp.org). Jednotlivá centrální pracoviště výzkumné infrastruktury jsou řízena zodpovědnými vedoucími, kteří (podobně jako vedoucí výzkumných programů) podléhají přímo ředitelce centra. Manažerka otevřeného přístupu k výzkumné infrastruktuře se stará o propagaci a komunikaci s klienty infrastruktury. Na tomto projektu se budou podílet pracovníci programu Environmentální chemie a modelování a centrální jednotky Stopových analytických laboratoří.
 
Pro tento projekt jsou relevantní stávající výzkumné aktivity výzkumného programu Environmentální chemie a modelování centra RECETOX. Výzkumný tým v nich propojuje krátkodobé terénní experimenty s dlouhodobými monitorovacími programy, což vede k širšímu porozumění mechanismům environmentálních procesů ovlivňujících emise a osud chemických látek v prostředí a související lidskou expozici. Ke studiu chování, distribuce a transportu chemických látek, expozice a souvisejících rizik slouží soubor vzájemně se doplňujících citlivých vzorkovacích technik a analytických metod dostupných v akreditovaných centrálních analytických laboratořích RECETOX. Získaná data slouží k vývoji databázových systémů, testování deterministických a stochastických modelů vhodných pro analýzu vztahů, předpovídání environmentálních změn a dopadů a podporu rozhodovacích procesů. 
 
Ke klíčovým aktivitám patří:
Dlouhodobý monitoring POPs ve volném ovzduší a atmosférické depozici na observatoří Košetice jako středoevropské pozaďové stanici sítě EMEP, který je realizován pro účely CLRTAP od roku 1988 a jehož výsledky jsou poskytovány do společné databáze EMEP.
Pasivní vzorkování POPs ve volném ovzduší realizováno od roku 2003 na observatoři Košetice jako interkalibrační stanici mezinárodních sítí pasivního monitoringu MONET a GAPS zřízených na podporu Globálního monitorovacího plánu (GMP) Stockholmské úmluvy o POPs (www.genasis.muni.cz, www.pops-gmp.org)
Integrovaný monitoring POPs  ve volném ovzduší, atmosférické depozici, povrchové vodě, sedimentu, půdě, mechu a lišejníku realizovaný od roku 1988 za účelem detailního studia osudu těchto látek v prostředí a získávání dat pro vývoj a validaci modelů
Detailní studie distribuce POPs mezi velikostně stratifikované frakce atmosférických aerosolů a plynnou fázi atmosféry a dopady této distribuce na dobu života a dálkový transport POPs a s tím spojená zdravotní rizika
Studie zaměřené na účinnost vynývání POPs z atmosféry procesy suché a mokré depozice a využití těchto nových poznatků při vývoji nových modelů

Spolupracujeme